มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภท ของรายวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพยาบาล

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์